portfoliooverzicht werk
about Hansover Hans
upcoming expositionkomende expositie
expositionsexposities
informationinformatie
linksconnecties
contact formcontact formulier
kies Nederlandskies Nederlands
change to English
interrupted futureonderbroken toekomst

NL flag

EN-flag

Stacks Image 19

Naast mijn interessante banen verveelde ik me nooit.


Creatieve vrijheid begon al vroeg. Vanaf mijn 15de speelde ik contrabas in jazz formaties. Dat bracht me inzicht in klankkleur en improvisaties.
Later -in Frankrijk- werkte ik met foto-keramiek omdat de glazuren zulke prachtige intense kleuren geven.
Slumping en fusing van glas was lange tijd een ander “heet” onderwerp.
In Arizona fabriceerde ik een paar interessante bronzen beelden.

Nu, met pensioen, woon ik op een van de prachtige Zeeuwse eilanden. Mijn gehoor zorgde ervoor dat de contrabas vooral decoratief werd.
Een eigen stijl van beelden ontwikkelen is mijn passie geworden; nieuwe composities ontwikkel ik nu in beeldvorm.

Creativiteit en passie gaan gewoon verder!

Voor meer informatie kijk je op Linkedin.
Lid van de Zeeuwse Kunst Kring


Aside very interesting jobs I never had a dull moment.Creative freedom started early, playing the double bass in jazz formations from my 15th on. It gave me the first taste of improvisation and sound colour.
Later on -in France- I worked with photo-ceramics because the glazes produce such marvellous intense colours.
Slumping and fusing glass longtime was another hot item. In Arizona I took up wax to craft some interesting bronzes.

Now retired, I live on one of the beautiful islands in the south of the Netherlands. My ears forced the double bass in a rather decorative position.
Creating my own style of pictures became my passion, new compositions I now develop in pictures.

Creativity and passion just continue.

You find more info at Linkedin
Member of the "Zeeuwse Kunst Kring"
Stacks Image 32
Artikel in Artway

Oosterom (1945) groeide op in Rotterdam. Na zijn studie sociologie werkte hij jarenlang in de dagbladwereld, ontwikkelde nieuwe ondernemingen en voerde van 2000 tot zijn pensionering een praktijk voor psychotherapie. Naast zijn werkzame leven was Oosterom ook creatief actief: contrabas in een jazzband, slumping en fusing van glas, fotokeramiek en bronzen beelden. Hij woonde in Amsterdam, 12 jaar in Parijs en na zijn pensionering in 2010 verhuisde hij naar het Zeeuwse vissersdorp Bruinisse waar een tijd van vrijheid om volledig creatief bezig te zijn aanbrak, met als resultaat bijzonder werk in een geheel eigen stijl.
Kunstenaars zijn door de eeuwen heen vaak de voorlopers geweest in het gebruik van nieuwe technieken. De eerste gebruikers van fototoestellen waren bijvoorbeeld de schilders; fotografen bestonden toen nog niet. De gravuretechniek werd snel overgenomen van de zwaardsmeden.
Oosterom – autodidact – werkt in die traditie, zij het met modernere technieken. Hij gebruikt digitale technieken om in vele kleine stapjes zijn gevoel en indruk van ‘de werkelijkheid’ van plaats en sfeer weer te geven. Minder kleuren en minder details maken ruimte voor waar het werkelijk over gaat. Speciaal ontwikkelde pigmentinkten en hoogwaardig mat papier ondersteunen de uitstraling en stemming van het afgedrukte werk. Soms vraagt een afbeelding om een meer briljante uitstraling en wordt dan gesublimeerd op aluminium.
Article in Artway

Hans Oosterom was born (1945) in Rotterdam in the Netherlands, where I also grew up. After my studies in sociology I worked for years within the newspaper industry, developed new companies and from 2000 on I practiced as a psychotherapist. Beside my jobs I was creative: double bass in a jazz orchestra, slumping and fusing with glass, photo-ceramics, and bronzes. I lived in Amsterdam, for 12 years in Paris, and after my retirement in 2010 the fisherman’s village Bruinisse in Zeeland became my home. Here I enjoy creative freedom resulting in works with my own typical signature.

Throughout the centuries artists have been early adaptors of new technical developments. The first users of photography were painters; photographers as such didn’t exist yet. Engraving was used to decorate swords.

Oosterom – autodidact – works within this tradition, with new modern techniques. He uses digital techniques to create, in numerous little steps, his feeling and impression of ‘the reality’ of a place and atmosphere. Less colours and less details make room for what really matters.

Specially developed pigment inks and fine art papers match the radiance and atmosphere of the printed work. Sometimes, when a work needs more brilliance, it is sublimated on aluminum.
Add Background Images Here
Stacks Image 45
Stacks Image 126
Het werk van Hans Oosterom is kleurrijk, veelal impressionistische en schilderachtig. Een deel van zijn werk is symbolisch, zoals Maria van Aleppo. Oosterom's overwegingen bij dit werk:

“Een deel van ons op christelijke waarden stoelend Europa lijkt weinig van doen te willen hebben met de oorlogsvluchtelingen.
Hierdoor ontstond bij mij het beeld van een hooghartige Maria die vanuit de hoogte van een kathedraal uitkijkt over het verwoeste Aleppo. Door het kind in haar armen is zij niet in staat haar armen uit te strekken naar de vluchtelingen. 
Of anders gezegd: we zijn zo vol van onze eigen cultuur, daar zo op gefocust, dat we niet meer in staat zijn werkelijk waar te nemen wat daarbuiten gebeurt en te begrijpen waarop een beroep wordt gedaan.
Maar met het woord ‘welkom’ lijkt het beeld volledig te kantelen.
Je kunt de Maria zien als een baken voor dezelfde vluchtelingen.”
Hans Oosterom’s work is colourful and impressionistic and stimulates the imagination. Part of my work is symbolic, like Maria van Aleppo.


My reflections on this work: “Part of our Europe, which is based on Christian values, seems rather reluctant towards refugees of war.
This developed in me the picture of a haughty Maria, who from the heights of a cathedral overlooks a destroyed Aleppo.
So occupied with the child in her arms, she is unable to reach out to the refugees.
In other words: we are so occupied by and focused on our own culture that we cannot perceive anymore what really is going on outside of it, neither understand what is asked from us.
The word ‘welcome’ however completely changes the picture and now you can see Maria as a beacon for the same refugees.”
Stacks Image 58

Een ander voorbeeld van symbolisch werk is Onschuld.
Onschuld, die altijd moet wijken als fysieke of verbale scherpte verschijnt.

Another example of my symbolic work is The Innocence.
Innocence always disappears when physical or verbal sharpness is practiced.
Stacks Image 71
Een meer troostend werk is Eb, een gevouwen drieluik waarbij de volgend tekst hoort:

Uitzichtloos inzicht versmalt
Eb verbreedt de stranden
Wandel je eb

A more comforting work is Low Tide, a folded triptych, with the following accompanying words.

Wide understanding narrows
Low tide broadens the beach
Walk your low tide
Stacks Image 84
Landschappen worden vaak sterk geabstraheerd, zodat slechts de essentie overblijft, zoals in dit vergezicht "Paysage lointain".

Most of the time I strongly abstract images, leaving only the essence, like in this panorama called Paysage lointain.
Stacks Image 97
Er ontstaan ook flamboyante beelden, zoals het drieluik De Zeilmakerij, waarvan hier het eerste deel is te zien. Het kleurgebruik roept nostalgische gevoelens naar ambachtelijke tijden op. Het volledige werk hangt –als in een hoog kerkraam – in een zeilmakerij.
Flamboyant works are no exception, like the triptych The Sail Company, of which the first part is shown here. The colourful pallet conjures up nostalgia for craftsmanship. The complete work can be seen – high as in a church window – in a sail making company.
Stacks Image 110
Mijn interpretatie van ‘Carpe Diem’ is het werk Moonlight: “Wacht niet op zon opkomst uit het westen terwijl je onder het volle maanlicht staat.”
My interpretation of ‘Carpe Diem’ is the work Moonlight. “Don’t wait for sunrise from the west, whilst standing in full moonlight”